siedziba: Gostyń, Wrocławska 256, pok. nr 31

  

Maria Wołcyrz                                                                   

Geolog Powiatowy

tel: +48 65 575 25 45

 

Honorata Perdon

Stanowisko ds. powietrza

pok. nr 31

tel: +48 65 575 25 46

 

Sylwia Kościańska

Stanowisko ds. odpadów

pok. nr 31

tel: +48 65 575 25 47

 

Marcin Kapała

Stanowisko ds. leśnictwa

pok. nr 31

tel: +48 65 575 25 47

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie:

1. ochrony środowiska należy:

1) opiniowanie sporządzonego przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza;

2) opiniowanie sporządzonego przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie planów działań krótkoterminowych;

3) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

4) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

5) orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

6) przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek przedkładania pomiarów, określając zakres i termin ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych;

7) wydawanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów ;

8) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia i przyjmowanie zgłoszenia informacji o zmianach w instalacji;

9) ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;

10) przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji;

11) przygotowywanie decyzji zobowiązującej prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko;

12) przygotowywanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg;

13) przygotowywanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do uiszczania na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;

14) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność negatywnie oddziałuje na środowisko;

15) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie przepisów o ochronie środowiska;

16) przygotowywanie decyzji, nakładających na zarządzających drogą obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku;

17) wyszukiwanie i przygotowanie podlegających udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie;

18) wydawanie pozwoleń zintegrowanych, dokonywanie zmian i analizy wydanych pozwoleń;

19) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwoleń zintegrowanych i wydanych pozwoleniach zintegrowanych;

20) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty;

21) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

22) ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia;

23) wydawanie zaświadczeń podmiotom prowadzącym instalacje spalania paliw stałych o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1MW;

24) wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla istniejących instalacji spalania paliw o mocy powyżej 1MW, dla których wcześniej organ ochrony środowiska przyjął zgłoszenie;

25) informowanie prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia i wydawanie z urzędu decyzji dla nowo zgłaszanych instalacji spalania paliw;

26) przekazywanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji na temat instalacji spalania paliw;

27) wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia w zakresie przyjmowanych zgłoszeń informacji o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne;

28) przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu informacji zawartych w zgłoszeniu dla instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, dla których nie wniesiono sprzeciwu lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

29) udostępnianie na stronie podmiotowej urzędu informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia;

30) zlecanie wykonania pomiarów poziomu hałasu środowiskowego;

31) wprowadzanie danych dotyczących instalacji wytwarzających pola magnetyczne do systemu informacyjnego o „Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM)”.

2. gospodarki leśnej należy:

1) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów;

2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;

3) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

4) składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny;

5) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów;

6) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu, kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a w razie braku ich reakcji wydawanie decyzji zobowiązującej do wykonania obowiązków i zadań zgodnie z planem;

7) przygotowywanie oceny udatności upraw;

8) przygotowywanie decyzji administracyjnych wstrzymujących wypłatę ekwiwalentu;

9) przygotowywanie decyzji administracyjnych na przedwczesne zręby;

10) wydawanie zaświadczeń czy działki są działkami leśnymi i czy są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o lasach rozdrobnionych.

3. łowiectwa należy:

1) przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny;

2) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;

3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;

4) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej; 5) rozliczanie otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy.

4. ochrony przyrody należy:

1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;

2) prowadzenie rejestru hodowlanych lub przetrzymywanych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów prawa międzynarodowego;

3) przygotowanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na gruntach będących własnością gmin;

4) wydawanie decyzji nakładających kary za:

a) zniszczenie drzewa lub krzewu,

b) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody właściciela,

c) niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa;

5) przyjmowanie zgłoszeń złomów i wywrotów;

6) ustalenie odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni;

7) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów o transporcie kolejowym;

8) ustalenie, w przypadku braku umowy stron, odszkodowania za usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

5. postępowania z odpadami należy:

1) przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg – w przypadku odpadów niebezpiecznych, o masie powyżej 5000 Mg - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, w związku z eksploatacją instalacji;

2) przygotowywanie decyzji odmawiających wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zbieranie odpadów podmiotom, które zamierzają postępować z odpadami w sposób powodujący zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi, środowiska, niezgodnie z planami gospodarki odpadami, przepisami prawa miejscowego, przepisami z zakresu gospodarki odpadami;

3) przygotowywanie decyzji zezwalających posiadaczom odpadów na prowadzenie zbierania, przetwarzania odpadów;

4) ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku mogących powstawać w wyniku wykonywania działalności w pozwoleniach wydawanych w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;

5) przygotowywanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem;

6) przygotowywanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków;

7) stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

6. gospodarki wodnej należy:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek wodnych, w tym zatwierdzanie ich statutów;

2) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rozwiązania spółki, ustalenia zarządu komisarycznego lub likwidacji.

7. rybactwa śródlądowego należy:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;

3) prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej.

8. handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych należy:

1) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;

2) zatwierdzanie planów monitorowania wielkości emisji i planów poboru próbek;

3) dokonywanie zmian i analizy zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;

4) zatwierdzanie, w drodze decyzji, planów metodyki monitorowania i istotnych zmian planów metodyki monitorowania,

5) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących planowanej zmiany zatwierdzonego planu metodyki monitorowania,

6) zatwierdzanie decyzją raportów z zakresu udoskonalenia w metodyce monitorowania,

9. geologa powiatowego należy:

1) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin, jeżeli:

a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;

2) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz prowadzenie spraw związanych z dokumentacjami geologicznymi, w zakresie:

a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,

b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,

c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,

d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,

e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,

f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze;

3) naliczanie opłat podwyższonych w przypadku wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;

4) gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej;

5) prowadzenie spraw dotyczących ruchów masowych ziemi oraz terenów na których występuję te ruchy, w tym prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach;

6) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze w zakresie przypisanym Staroście;

7) wydawanie decyzji dotyczących opłat eksploatacyjnych;

8) przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża.

 

obrazek