Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

a)   dla zadań Starosty – Starosta Gostyński
b)   dla zadań powiatowych – Powiat Gostyński
c)   dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie – Starostwo Powiatowe w Gostyniu reprezentowane przez Starostę Gostyńskiego z siedzibą przy ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, tel.: 65 575 25 53, e-mail:
starostwo@gostyn.pl
d)   dla zadań z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) -Panią Natalią Wielowiejską. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub listownie na adres siedziby administratora, wskazany powyżej.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie:

a)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z obowiązującymi przepisami prawa
b)   art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
c)   art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą
d)   w pozostałych wypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a)   strony postępowania administracyjnego
b)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych w zakresie i w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
c)   inne podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas określony w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W niektórych przypadkach okres przechowywania danych może zostać przedłużony na podstawie innych przepisów szczegółowych stanowiących podstawę realizacji zadań.

6. Posiadają Państwo prawo do:

a)  prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 RODO)
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 RODO)
c)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO)
e)  prawo do przenoszenia danych (w sytuacji, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany),
f)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.  Organem nadzorczym nad administratorem danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

10. Administrator nie planuje przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Z uwagi jednak na jawność niektórych działań administratora (np. postępowania konkursowe, sesje, posiedzenia), w niektórych wypadkach dane mogą być dostępne dla odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.