Procedura rejestru zapytań w Starostwie Powiatowym w Gostyniu

1. Rejestr zapytań dotyczący pozyskiwania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu prowadzi powołany Zastępca Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Natalia Ratajewska.

2. Każde zapytanie dotyczące pozyskiwania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, musi zostać przekazane jednym w niżej wymienionych sposobów:

• złożenie w siedzibie Administratora,

• Pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń,

• Pocztą elektroniczną na adres Zastępcy Inspektora Ochrony Danych: kontakt@rodo-leszno.com.pl

3. Każde zapytanie zostaje rozpatrzone w trybie natychmiastowym.

4. Informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem udzielamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

5. Starostwo Powiatowe w Gostyniu zawsze podchodzi do tematu ochrony danych osobowych z najwyższą starannością. Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ochrona prywatności. Dane osobowe objęte są najwyższym priorytetem ochrony.

6. Każdej osobie, której dane przetwarzane, przysługują następujące prawa.

• Prawo dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych – masz prawo uzyskać informację, jakie dane na Twój temat są przetwarzane.

• Prawo żądania sprostowania danych – jeżeli uważasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub jeżeli Twoje dane uległy zmianie.

• Prawo żądania usunięcia danych – jeżeli uważasz, że nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych na Twój temat.

Okresy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych to czas zgodny z przepisami prawa.

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – o ile zachodzą podstawy ograniczenia przetwarzania wskazane w art. 18 RODO np. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.