1)   Dostępność architektoniczna lub informacyjno-komunikacyjna

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wskazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe w Gostyniu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane do kontaktu z  wnioskodawcą,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnymi,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej do pobrania poniżej - załącznik nr 1

 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.

 

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Starostwo niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i wskazuje zapewnienie dostępności w sposób alternatywny.

 

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PEFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności.

 

2)   Dostępność cyfrowa

 

Każdy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego w Gostyniu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Starostwa lub  elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Wniosek (żądanie) o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane do kontaktu z  wnioskodawcą,

2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie alternatywnego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu udzieli odpowiedzi na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 

W przypadku gdy Starostwo Powiatowe w Gostyniu  nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy  skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo złożenia do Starostwa Powiatowego w Gostyniu skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

 

Wzór wniosku (żądania) o zapewnienie dostępności cyfrowej do pobrania poniżej załącznik nr 2

 

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej można:

·         złożyć osobiście w dowolnym Wydziale Starostwa Powiatowego w Gostyniu

    ·         wysłać pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń;

·         złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu ePUAP: /st_pow_gostyn/skrytka, /st_pow_gostyn/SkrytkaESP