OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 17 maja 2022 r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej w dniu 17 maja 2022 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 204/2022 z dnia 17.05.2022 r. (znak AB.6740.175.2022) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na terenie położonym w miejscowości Gostyń,

ul. Potworowskich, Kasyna Gostyńskiego, Poznańska, Europejska, Nad Kanią, Krańcowa, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 212/55, 212/56, 212/54, 212/106, 406/14, 401/6, 400/3, 401/3, 402, 403/4, 471/1, 472/4, 473/5, 546/1, 473/2, 403/6, 2604/2, obręb 0001 Gostyń, gm. Gostyń.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.

 

poz. 2373 ze zm.)  , organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa

w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz

z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się

w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy Poznańskiej nr 200 G - Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 404  (w godzinach: w poniedziałek

8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00). 
Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa si
ę za dokonane

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu,

zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art.

49 Kpa.

 

z up. Starosty

Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa