OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 11 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa postępowanie znak AB.6740.177.2022, w sprawie wydania decyzji o  pozwoleniu na budowę polegającej na :

 

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. nr GOS3006A

 

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym w miejscowości Czachorowo w jednostce  ewidencyjnej 300402_ 5 Gostyń – Obszar wiejski, obrębie 0003 Czachorowo, na działkach o nr  ewid. gruntu: 182/3

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że w związku z występującym na obszarze RP stanem zagrożenia epidemicznego z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200G, po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

 

z up. Starosty

(-) Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa