OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 11d, ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 21 stycznia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, ul. Wrocławska 256, 63–800 Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji
o  zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na :

 

budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków – Bielawy Pogorzelskie

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300406_ 5 Pogorzela -obszar wiejski , obrębie 0001 Bielawy Pogorzelskie na działkach o nr  ewid. gruntu: 197, 190, 192, 189, 187/1, 186/1, 182/1, 173/1, 172/1, 18, 1/1, obrębie 0003 Elżbietków na działkach o nr  ewid. gruntu: 1, 24/3.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) przed wydaniem decyzji
w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że w związku z występującym na obszarze RP stanem zagrożenia epidemicznego z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200, po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

 

 

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski