OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 21 marca 2022 r. zostało wszczęte na wniosek firmy Emitel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa postępowanie znak AB.6740.134.2022, w sprawie wydania decyzji o  pozwoleniu na budowę polegającej na :

 

budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową PLS_GOSTYN_NIESTRAWSKIEGO/65551

 

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300402_ 4 Gostyń , obrębie 0001 Gostyń - miasto, na działkach o nr  ewid. gruntu:

1/3, 1/7

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) przed wydaniem decyzji
w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że w związku z występującym na obszarze RP stanem zagrożenia epidemicznego z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200G, po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

 

z up. Starosty

(-) Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa