OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2022 r.

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2373) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji nr 113/2022 z dnia 15.03.2021r. znak AB.6740.1015.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulic wraz z oświetleniem ulicznym na osiedlu Berlinek III w Poniecu, na terenie położonym w m. Poniec na działkach nr ew. 581, 640/1, 640/6, 640/7, 640/8, 640/44, 640/65, 640/66, 646, 647, 648, 649, 654, 671, 1190/2, obręb ew. 0001 Poniec – miasto,  jednostka ew.  300407_4 Poniec - miasto oraz działce nr ew. 868/2, obręb ew. 0014 Wydawy, jednostka ew. 300407_5 Poniec – obszar wiejski.

 

 

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się
z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przy ul. Poznańskiej nr 200G (Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 401 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00). Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-     udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-     w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego
w
Gostyniu;

-     w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Poniec;

-     w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

z up. Starosty

(-) Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa