OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 16 marca 2022 r. (sprawa AB.6740.20.2022)

 

o wydaniu dnia 14 marca 2022r. decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 

Starosta Gostyński

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej zmianie decyzji nr 569/2019 z dnia 30.07.2019 r. znak AB.6740.574.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej Pępowo 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wchodzą:

- budowa drogi dojazdowej

- budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN

- budowa kontenerowej stacji transformatorowej

na terenie położonym w  obrębie ewid. 0010 Skoraszewice,  jednostce ewid. 300404_2 Pępowo, na dz. o nr ewid. gruntu 30.

 

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej nr 200G (Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 401 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00). Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-     udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-     w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-     w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Pępowo;

-     w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

z up. Starosty

(-) Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa