OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 09 lutego 2022 r. (sprawa AB.6740.1019.2021)

o wydaniu dnia 09 lutego 2022 r. decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 765 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej zmianie decyzji nr 391/2021 z dnia 16 maja 2021 r. znak AB.6740.260.2021
 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy  998,52 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą :

- stalowe konstrukcje  montażowe pod montaż modułów fotowoltaicznych inwerterów

- prefabrykowana stacja transformatorowa -1 szt.

- wewnętrzna sieć kablowa nN napięcia DC oraz AC

- wewnętrzna sieć kablowa nN pod instalację oświetlenia i monitoringu wizyjnego

- uziemienie instalacji

- oświetlenie i monitoring wizyjny

- ogrodzenie z bramą wjazdową

- plac manewrowy i miejsca postojowe

- droga wewnętrzna

- miejsce na odpady stałe

na terenie położonym w obrębie 0010 Międzyborze, jedn. ewid. 300406_5 Pogorzela-obszar wiejski, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 153 i 157.

 

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej nr 200G (Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 401 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-  udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Międzyborze;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

 

z up. Starosty

(-) Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa