OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2022 r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 256 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej w dniu 12 stycznia 2022 r. decyzji o zatwierdzeniu  projektu zagospodarowania terenu oaz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę hali produkcyjnej i zestawiarni na potrzeby budowy instalacji podgrzewu zestawu surowcowego dla pieca wannowego nr 3 wraz z urządzeniami podawczymi oraz nowymi silosami i dołem zasypowo rozładunkowym przy silosach

na nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej, gm. Gostyń, na działce nr ew. 162/7, obręb ewidencyjny 0001 Gostyń – miasto.

 

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  , organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy Poznańskiej nr 200 - Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 403  (w godzinach: w poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00). Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-  udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

z up. Starosty

Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa