OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2021 r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji nr Nr 923/2021 z dnia 19.11.2021 r. spr. znak: AB.6740.826.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego oraz zbiornika na gnojowicę, na nieruchomości położonej w miejscowości Smogorzewo, gm. Piaski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167, obręb ew. 0011 Smogorzewo.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 - Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 404 (w godzinach: w poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-      udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu,

-      w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu,

-      w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Smogorzewo,

-      w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

 

z up. Starosty

Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa