Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA KONSULTACJE

projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu

na terenie powiatu gostyńskiego.

Opinie dotyczące ww. uchwały należy złożyć do 15 września w siedzibie starostwa powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256 lub przesłać na adres -mail: wop@powiat.gostyn.pl

 

18 września 2019 roku o godz. 17.00  w sali posiedzeń starostwa powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256

odbędzie się spotkanie konsultacyjne

z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania

z zakresu sportu na terenie powiatu gostyńskiego.