siedziba: Gostyń, Wrocławska 256

 

Joanna Jakubiak  

Rzecznik prasowy

Naczelnik Wydziału

tel: +48 65 575 25 49

e-mail: jjakubiak [at] powiat.gostyn.pl 

e-mail: promocja [at] powiat.gostyn.pl 

 

Adam Ratajczak

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony

tel: +48 65 575 25 30

 

Natalia Bezwierzchna

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel: +48 65 575 25 49

 

Aldona Majchrzak

Stanowisko ds. promocji i zarządzania kryzysowego

tel: +48 65 575 25 49

 

Natalia Borowczyk

Stanowisko ds. promocji

tel: +48 65 575 25 49

 

Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju w zakresie:

1. promocji Powiatu należy:

1) inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie;

2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin oraz Powiatu w kraju i za granicą oraz koordynacja realizacji tych zadań w Starostwie;

3) koordynowanie i realizowanie zadań związanych ze współpracą zagraniczną;

4) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości;

5) organizowanie uroczystości i imprez o charakterze powiatowym wskazanych przez Radę i Zarząd;

6) współorganizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i innych, będących realizacją zadań Powiatu;

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami podległymi oraz powiatowymi inspekcjami i strażami w zakresie przygotowywania informacji o działalności Rady i Zarządu, jednostek podległych oraz inspekcji i straży;

8) przygotowywanie i udostępnianie dokumentów oraz innych informacji dotyczących działania Rady i Zarządu, jednostek podległych, inspekcji i straży na organizowanych konferencjach prasowych i stronach internetowych Starostwa;

9) bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego;

10) współpraca ze środkami masowego przekazu oraz organizowanie konferencji prasowych;

11) realizacja zadań związanych z zapewnieniem dostępu do informacji publicznej.

2. rozwoju Powiatu należy:

1) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań Powiatu;

2) przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej;

3) inicjowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek podległych, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym pomoc i doradztwo w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;

4) współpraca z instytucjami zarządzającymi dystrybucją środków unijnych, w tym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego;

5) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu.

3. współpracy z organizacjami pozarządowymi należy:

1) koordynacja współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;

2) organizacja prac i udział w pracach komisji konkursowej ds. dotacji dla organizacji pozarządowych;

3) opracowanie projektów Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi;

4) analizowanie możliwości realizacji zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe;

5) analiza potrzeb organizacji pozarządowych;

6) wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych w realizacji zadań Powiatu;

7) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe;

8) prowadzenie, przy współpracy z Biurem Audytu i Kontroli, kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji na realizację zadań Powiatu;

9) prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach;

10) organizowanie zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli organów samorządu i administracji powiatowej;

11) prowadzenie strony internetowej, poświęconej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;

12) monitorowanie bazy danych o organizacjach pozarządowych;

13) inicjowanie działań wspierających promocję i organizację wolontariatu - koordynacja pracy Powiatowego Centrum Wolontariatu;

14) inicjowanie działań wspierających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe - organizacja działań realizowanych w Centrum Aktywności Lokalnej;

15) informowanie organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

16) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych;

17) organizowanie współpracy z samorządem gminnym w zakresie tworzenia warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi;

18) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych przez organizacje pozarządowe.

4. zarządzania kryzysowego należy:

1) prowadzenie całodobowego monitoringu występujących zagrożeń i na jego podstawie sporządzanie meldunków dobowych i sytuacyjnych;

2) bieżące współdziałanie z gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, z centrami zarządzania kryzysowego powiatów sąsiednich oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami z terenu Powiatu, a także z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;

3) bieżące przyjmowanie i analizowanie informacji o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego;

4) współdziałanie z podmiotami zdefiniowanymi w powiatowym planie zarządzania kryzysowego jako podmiotami współdziałającymi w ramach zarządzania kryzysowego;

5) obsługa urządzeń technicznych służących do utrzymania łączności przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami systemu zarządzania kryzysowego;

6) obsługa powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności;

7) obsługa systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego;

8) utrzymanie i rozwijanie współpracy z lokalnymi mediami w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach;

9) realizowanie procedur wynikających z powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

10) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

11) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

12) zarządzanie organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;

13) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu;

14) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

15) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

16) analiza i weryfikacja gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz przekładanie ich Staroście do zatwierdzenia;

17) koordynacja opracowania, uzgadniania i aktualizowania powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

18) obsługa i przygotowanie projektów pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym rocznego planu pracy, zawiadamianie o terminach posiedzeń, organizowanie prac zespołu.

5. obrony cywilnej należy:

1) ustalenie zadań dla szefów obrony cywilnej gmin i kontrola ich realizacji;

2) planowanie, organizowanie oraz prowadzenie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego;

3) administrowanie posiadanymi aplikacjami informatycznymi na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w powiecie (baza ARCUS);

4) opracowywanie planu obrony cywilnej Powiatu, opiniowanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej gmin;

5) opracowywanie i uzgadnianie planów działania obrony cywilnej;

6) organizowanie oraz koordynacja szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej;

7) współudział w przeprowadzeniu inwentaryzacji mienia obrony cywilnej;

8) współudział w zabezpieczeniu utrzymania systemów łączności oraz ostrzegania i alarmowania ludności w gotowości do pracy wraz z jego modernizacją i konserwacją;

9) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

10) opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;

11) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;

12) opracowanie Powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz opiniowanie i uzgadnianie planów gminnych.

6. spraw obronnych należy:

1) sporządzanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Gostyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

2) sprawdzanie planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;

3) tworzenie systemu stałych dyżurów w powiecie;

4) organizowanie akcji kurierskiej;

5) opracowywanie i przekazywanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Powiatu;

6) opracowanie wykazu stanowisk podlegających reklamowaniu z urzędu oraz stanowisk podlegających reklamowaniu na wniosek oraz występowanie do właściwych miejscowo wojskowych komend uzupełnień i uzyskanie potwierdzenia reklamowania osób wymienionych w wykazach od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

7) kierowanie realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez Starostę;

8) udział w treningach stałego dyżuru i opracowanie dokumentacji z ich przebiegu;

9) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania;

10) opracowanie planów i wytycznych do szkolenia obronnego;

11) organizowanie szkolenia dla pracowników organów administracji samorządowej i przedsiębiorców realizujących zadania obronne;

12) organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

7. realizacja zadań z zakresu prowadzenia na obszarze powiatu gostyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej.

 

obrazek