W wydziale Komunikacji prowadzi się następujące rejestry:

  

1.    Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – zawiera dane podmiotów gospodarczych, które spełniły warunki wymagane dla ośrodków szkolenia kierowców i zostały wpisane do ww rejestru - Załącznik nr 1.

2.    Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - zawiera dane podmiotów gospodarczych, które spełniły warunki wymagane dla stacji kontroli pojazdów i zostały wpisane do w/w
rejestru -  Załącznik nr 2.

3.   Ewidencja podmiotów prowadzących  szkolenia kierowców – zawiera dane podmiotów innych niż przedsiębiorcy, które spełniły warunki wymagane dla szkolenia kierowców i zostały wpisane do ww ewidencji - Załącznik nr 3.

4.    Ewidencja instruktorów nauki jazdy - zawiera dane osób posiadających uprawnienia do szkolenia osób ubiegających o prawo jazdy, wydanych przez Starostę Gostyńskiego.

5.   R ejestr wydanych imiennych uprawnień diagnostów – zawiera dane osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

6.    Rejestr wydanych licencji transportowych – zawiera wykaz podmiotów gospodarczych, które uzyskały od Starosty Gostyńskiego licencję na wykonywanie usług transportowych osób lub rzeczy.

7.    Rejestr wydanych zaświadczeń o użytkowaniu przez przedsiębiorców pojazdów na potrzeby własne firmy – zawiera dane podmiotów gospodarczych, które zgłosiły Staroście Gostyńskiemu użytkowanie pojazdów pow. 3,5 t dmc na potrzeby własne firmy

8.    Rejestr wydanych zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób – zwiera dane podmiotów, które uzyskały od Starosty Gostyńskiego zezwolenie na regularny lub regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz informacje na temat przebiegu linii komunikacyjne, na którą wydano zezwolenie,

9.    Ewidencja pojazdów - zawiera dane o pojeździe, serię i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego oraz datę ich wydania, serię i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana, nazwę organu, który dokonał rejestracji pojazdu, dane o właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu. Wydział gromadzi dane figurujące w ewidencji. Administratorem Ewidencji pojazdów jest minister właściwy do spraw administracji,

10.  Ewidencja kierowców - zawiera dane osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia, datę uzyskania uprawnienia, numer prawa jazdy, ograniczenia dotyczące uprawnień, dane dotyczące: zatrzymania i cofnięcia uprawnień, utraty prawa jazdy, prawomocnych wyroków sądowych dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów. Wydział gromadzi dane figurujące w ewidencji. Administratorem Ewidencji kierowców jest minister właściwy do spraw administracji.