siedziba: ul. Poznańska 200 G, III-piętro, (bud. Powiatowego Urzędu Pracy)

 

 

Włodzimierz Wechman

Naczelnik wydziału

tel: +48 65 575 25 36

 

 

Beata Szymanowska

Stanowisko ds. budownictwa kubaturowrego

tel: +48 65 575 25 38

 

Krzysztof Strzelczyk

Stanowisko ds. budownictwa kubaturowrego

tel: +48 65 575 25 38

 

Sylwia Weber

Stanowisko ds. budownictwa kubaturowrego

tel: +48 65 575 25 38

 

Agnieszka Wiliszewska

Stanowisko ds. budownictwa sieciowego

tel: +48 65 575 25 38

Agnieszka Marciniak

Stanowisko ds. budownictwa

tel: +48 65 575 25 39

 

 Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;

2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych;

3) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;

4) kontrolowanie, posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji;

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

6) przygotowywanie pozwoleń na budowę;

7) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkami uzyskania pozwolenia na budowę;

8) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy lub wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

9) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;

10) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

11) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego;

12) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

13) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;

14) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;

15) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia;

16) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

17) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

18) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

19) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju;

20) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa;

21) potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;

22) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania i Inwestycji oraz jednostkami podległymi w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd, a w szczególności przygotowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz rozliczania finansowego tych inwestycji i remontów.

obrazek