siedziba: Gostyń, ul. Wrocławska 256

Magdalena Szczepaniak

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel: +48 65 575 25 21

 

Milena Bożyńska

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel: +48 65 575 25 21

 

Maciej Kaźmierczak

Stanowisko ds. inwestycji

tel: +48 65 575 25 28

 

Karolina Niedziela

Stanowisko ds. zarządzania

tel: +48 65 575 25 29

 

siedziba: Gostyń, ul. Poznańska 200

 

Tomasz Langner

Stanowisko ds. inwestycji drogowych

 

tel: 65 572 37 96

 

 

Paweł Grzempowski

 

Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg

 

tel: 65 572 37 96

 

 

Piotr Kaczor

 

Stanowisko ds. uzgodnień zajęcia pasa drogowego

 

tel: 65 575 19 65

 

 

Patrycja Biderman

 

Stanowisko ds. ewidencji dróg i mostów

 

tel: 65 575 19 65

 

 

Julita Walczak

 

Stanowisko ds. administracji

 

tel: 65 572 37 96

 

Do zadań Wydziału Inwestycji i Dróg w zakresie:

1. inwestycji należy:

1) planowanie rzeczowo-finansowe remontów i inwestycji realizowanych przez Zarząd we współpracy z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami podległymi;

2) określanie we współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa lub jednostkami podległymi przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – dla inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych;

3) określanie przy współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, 
merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa lub

jednostkami podległym przedmiotu zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - dla inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;

4) przygotowanie we współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa lub jednostkami podległymi dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd;

5) udział w komisjach przetargowych dokonujących wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie usług, dostaw i robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd;

6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi w zakresie inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd;

7) wykonywanie czynności związanych z przekazaniem placu budowy, przekazaniem dokumentacji techniczno-projektowej i innych dokumentów formalno-prawnych (decyzja o pozwoleniu na budowę, dziennik budowy i inne potrzebne do prowadzenia inwestycji lub remontu) wykonawcom inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd;

8) zwoływanie odbiorów końcowych inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd oraz uczestniczenie w tych odbiorach;

9) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanych z wykonawstwem inwestycji, nadzorem inwestorskim oraz odbiorami i rozliczeniem inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd;

10) bieżąca kontrola, zgodności z planem finansowym inwestycji i remontów oraz wartości wynikających z kosztorysów ofertowych wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Zarząd;

11) rozliczanie finansowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Zarząd oraz przekazywanie zrealizowanych inwestycji i remontów do eksploatacji.

2. zarządzania należy:

1) przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Finansów i nadzorowanie inwentaryzacji posiadanych składników majątkowych;

 

2) prowadzenie dokumentacji środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ewidencji ilościowo-wartościowej, zmiany miejsca użytkowania oraz przygotowanie dokumentów likwidacji składników majątkowych Starostwa;

3) bieżące utrzymanie nieruchomości, budynków i lokali Starostwa, w tym wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości lub zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

4) zabezpieczenie mienia Starostwa;

5) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem budynków Starostwa oraz jego konserwacją;

6) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu oraz likwidacją i rozliczaniem szkód.

3. funduszy zewnętrznych należy:

1) współudział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do wniosków aplikacyjnych;

2) współudział w działaniach zmierzających do zawarcia umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego i innych programów operacyjnych, których beneficjentem jest Powiat;

3) współudział w opracowywaniu harmonogramów realizacji projektów;

4) współpraca z instytucjami zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi oraz innymi Programami Operacyjnymi;

5) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej;

6) rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring projektów realizowanych przez Powiat w ramach regionalnych programów operacyjnych i innych programów operacyjnych oraz źródeł zewnętrznych, w tym:

a) identyfikacja obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie,

b) identyfikacja zagrożeń w trakcie realizacji umów,

c) sporządzanie wniosków o zaliczkowanie inwestycji,

d) sporządzanie wniosków o płatność pośrednią,

e) sporządzanie wniosków o płatność końcową,

f) sporządzanie sprawozdań,

g) sporządzanie wniosków o aneks do umowy;

4. zarządzania drogami powiatowymi należy:

1) opracowanie zadań projektów planów rozwoju sieci drogowej;

2) opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

3) realizacja zadań inwestora robót drogowych;

4) utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie i naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkość określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;

10) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

11) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub po wstającym w następstwie budowy i utrzymania dróg;

14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenia objazdów, gdy występuje bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

5. zamówień publicznych należy:

1) przygotowanie, sprawdzanie i akceptacja dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych w zakresie:

a) propozycji wyboru trybu zamówienia wraz z uzasadnieniem,

b) ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) projektu umowy o wykonanie zamówienia publicznego,

e) innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) udział w posiedzeniach komisji przetargowych;

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz odwołań;

4) zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub odpowiednio przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wszelkich wymaganych ogłoszeń;

5) przygotowywanie projektów wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych;

6) opracowanie i bieżąca aktualizacja zbiorczego planu zamówień publicznych w oparciu o wydziałowe plany przedkładane przez poszczególne komórki organizacyjne;

7) przygotowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;

8) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących udzielania zamówień publicznych;

9) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi merytorycznymi w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych, do których nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych;

10) nadzorowanie przestrzegania regulaminów dotyczących zamówień publicznych, obowiązujących w Starostwie.

obrazek