Zbigniew Hołoga

Audytor wewnętrzny

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 33

tel: +48 65 575 25 27

 

 

Magdalena Miedziak

Stanowisko ds. kontroli

Stanowisko asystenta audytora wewnętrznego

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 32

tel: +48 65 575 25 48

 

 

Do zadań Biura Audytu i Kontroli należy:

1) w zakresie audytu wewnętrznego:

a) planowanie audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu;

b) realizacja audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu,
a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu;

c) systematyczne ocenianie kontroli zarządczej pod względem adekwatności, efektywności i skuteczności;

d) czynności doradcze, w tym składanie wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Starostwa i jednostek podległych;

e) prowadzenie akt spraw audytowych oraz ich ewidencja, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) w zakresie kontroli zarządczej:

a) koordynacja działań w zakresie kontroli zarządczej;

b) nadzór, w imieniu Starosty, nad stanem kontroli zarządczej;

3) w zakresie kontroli wewnętrznej:

a) organizowanie i przeprowadzanie kontroli realizowanych w imieniu Zarządu Powiatu lub Starosty;

b) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością kontrolną;

4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej, w tym prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w Starostwie kontroli zewnętrznych.

obrazek