Ogłoszenie
Starosty Gostyńskiego
z dnia 19 maja 2023 roku
o  naborze  na  wolne  stanowisko  urzędnicze

Stanowisko ds. budownictwa kubaturowego
w Wydziale Architektury i Budownictwa

1. Nazwa i adres: 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń

2. Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. budownictwa kubaturowego

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

5) posiadanie minimum wykształcenia średniego technicznegoo o specjalności architektura lub budownictwo;

6) znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo budowlane i przepisy wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego;

7) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności architektura lub budownictwo;

2) posiadanie 4-letniego stażu pracy, w tym minimum rocznego stażu pracy w administracji samorządowej lub państwowej;

3) rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność;

4) umiejętność pracy w zespole;

5) łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

6) odporność na stres;

7) umiejętność sprawnego dokonywania analiz, redagowania pism, pozyskiwania informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów, korzystania z przepisów prawa;

8) posiadanie prawa jazdy kat. B.

5. Zakres zadań na stanowisku:

1) weryfikacja złożonych wniosków dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

2) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę i zgłoszeń oraz przechowywanie dokumentów w zakresie jak wyżej;

4) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

5) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;

6) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie zgłoszeń budowy i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

7) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji;

8) wydawanie dzienników budowy;

9) stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia na budowę.

6. Informacja o warunkach pracy:

1) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Poznańska 200 63-800 Gostyń, II piętro, do budynku prowadzą schody oraz podnośnik do wózków, budynek posiada windę;

2) wymiar czasu pracy: 1 etat;

3) rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (po zdaniu służby przygotowawczej i złożeniu ślubowania);

4) stanowisko pracy: praca administracyjno-biurowa - stanowisko urzędnicze; dostęp do stanowiska pracy jest swobodny; praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

5) wynagrodzenie: zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

6) termin zatrudnienia - lipiec 2023 r.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

8. Dokumenty niezbędne:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy,

2) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

3) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),

4) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dokumenty dodatkowe

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

4) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r., poz. 530)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa kubaturowego”

– do dnia 02.06.2023 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu koperty do urzędu)

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Gostyniu po określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.