<>

Robert Marcinkowski

tel. 65 575 25 13

Gostyń, ul. Wrocławska 256

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy:

1) realizacja zadań określonych w Statucie;

2) organizowanie pracy Starostwa i Zarządu;

3) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;

4) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz;

5) prowadzenia polityki kadrowej w Starostwie;

6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek podległych;

7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu.

 

Starosta bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Wicestarostę;

2) Członka Zarządu;

3) Skarbnika;

4) Sekretarza;

5) Wydział Zarządzania i Inwestycji;

6) Biuro Audytu i Kontroli;

7) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

8) Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

9) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

10) Inspektora Ochrony Danych.