siedziba: Gostyń, ul. Poznańska 200G (budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

 

Piotr Radoła

Naczelnik Wydziału

tel: +48 65 572 73 56

 

Wioletta Błocian 

p.o. Geodeta Powiatowy

tel: +48 65 300 21 64

 

Referat ds. Ewidencji Gruntów i Budynków

 

Maciej Czwojda

Stanowisko ds. obsługi i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

tel: +48 65 300 21 62

 

Monika Tadeusz

Stanowisko ds. obsługi i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

tel: +48 65 300 21 62

 

Sylwia Kubaszewska

Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

tel: +48 65 300 21 63

 

Martyna Kamińska

Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

tel: +48 65 300 21 63

 

 

 

Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami

 

Ewa Janusik

Kierownik Referatu

tel: +48 65 575 25 37

 

Maria Mucha

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel: +48 65 575 25 37

 

Marcin Wachowiak

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel: +48 65 575 25 35

 

Referat ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

Leszek Grzemski

Kierownik Referatu

tel: +48 65 572 54 75

 

Barbara Stróżyńska

Stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

tel: +48 65 572 54 75

 

Artur Szałata

Stanowisko ds. prowadzeia mapy numerycznej

tel: +48 65 300 21 66

 

Magdalena Konstanty

Stanowisko ds. prowadzeia mapy numerycznej

tel: +48 65 300 21 66

 

Krzysztof Danek

Stanowisko ds. systemów geodezyjnych

pok. nr 001

tel: +48 65 300 21 65

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki

Nieruchomościami w zakresie:

1. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy:

1) ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;

2) przyjmowanie i realizowanie zleceń dotyczących sprzedaży map i innych materiałów z zasobu;

3) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowanie i nadawanie cech dokumentu materiałom wydawanym z zasobu do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej;

4) naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty;

5) wydawanie licencji dotyczącej możliwości wykorzystywania udostępnianych z zasobu materiałów;

6) opracowywanie warunków technicznych do wykonania zlecanych prac geodezyjnych i kartograficznych;

7) sporządzanie zestawień dotyczących stanu zasobu - informacji w nim zawartych;

8) weryfikacja przekazanych prac geodezyjnych i przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

9) zapewnienie bieżącej kwalifikacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych do wyłączenia z zasobu celem zniszczenia lub przekazania do Archiwum Państwowego;

10) przygotowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych do przekazania do Archiwum Państwowego i współudział w tym zakresie z osobą prowadzącą sprawy z zakresu archiwizacji;

11) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych i nadzorem nad pracami geodezyjnymi;

12) przetworzenie istniejących map analogowych do sieci numerycznej - prace obliczeniowe do założenia wektorowej mapy zasadniczej w połączeniu z rastrem;

13) cyfryzacja zasobu tj. skanowanie szkiców, protokołów granicznych i innych dokumentów wydawanych do zgłoszonych prac geodezyjnych;

14) bieżąca obsługa osób korzystających z materiałów znajdujących się w zasobie, tj. udzielanie informacji z zasobu, informowanie o sposobach jego wykorzystania i udostępniania;

15) prowadzenie mapy w postaci numerycznej, a także przeprowadzenie okresowych kontroli systemowych baz danych;

16) zakładanie i prowadzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT);

17) sporządzanie zestawień danych zawartych w bazie mapy numerycznej w pełnym zakresie oraz w powiązaniu z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków, w tym dotyczących sprawozdawczości;

18) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

19) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

20) współpraca z jednostkami prowadzącymi branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu;

21) obliczanie należności za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty.

2. ewidencji gruntów i budynków należy:

1) prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) kompletowanie i rejestrowanie dokumentów, na podstawie których 

wprowadzane są zmiany do ewidencji oraz wprowadzanie tych zmian i prowadzenie spraw w tym zakresie;

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie indywidualnych zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym wymagających wydania decyzji administracyjnych;

4) prowadzenie spraw w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

5) sprawdzanie zgodności danych zawartych w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków;

6) sporządzanie i wydawanie na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów oraz innych dokumentów a także wydawanie zaświadczeń i informacji, udzielanie wyjaśnień;

7) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

8) współpraca z jednostkami prowadzącymi inne rejestry publiczne w sprawach związanych z bieżącą aktualizacją danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków;

9) naliczanie opłat za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty;

10) współdziałanie w opracowywaniu wytycznych technicznych oraz uzgadnianiu warunków technicznych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych;

11) współpraca z wydziałami ksiąg wieczystych sądów rejonowych w sprawach związanych z bieżącą aktualizacją danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych,

12) prowadzenie rejestru cen nieruchomości.

3. gospodarki nieruchomościami należy:

1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;

3) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, a nie będącymi w zarządzie jednostek podległych;

4) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste;

5) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

6) opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Powiatu dokonywanych z gminami;

7) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych;

8) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej;

9) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;

10) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;

11) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;

12) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa oraz Powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

13) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

14) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;

15) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu oraz Skarbu Państwa;

16) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki;

17) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;

  18) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia 
dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa 
w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym 
niepaństwowym     jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

19) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;

20) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;

21) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;

22) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;

23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;

24) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

25) ustalanie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;

26) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

27) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych lub osób prawnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej;

28) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone.

4. ochrony gruntów rolnych należy:

1) wyłączanie gruntów z produkcji rolnej;

2) naliczanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

3) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

5. geodety powiatowego należy:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

obrazek

Formularze do pobrania w zakresie Gospodarki Nieruchomościami:

Pobierz formularze!

 

 

Formularze do pobrania w zakresie Geodezji i Kartografii:

Pobierz formularze!