OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że dnia 30 listopada 2017 r.  zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Bema

BEM Projekt, ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia będącego pełnomocnikiem inwestora tj. Burmistrza Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 

REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W KROBI – PRZEBUDOWIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ULIC SZKOLNEJ, PLAC KOŚCIUSZKI, OGRÓD LUDOWY

I PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 4 Krobia – miasto, obrębie 0001 Krobia - na działkach o nr  ewid. gruntu:

1182, 1164, 1174, 1166, 1100, 1749, 1106, 1107/19, 415/17, 476, 415/22, 415/20, 416/3, 416/6, 480/1, 417/5, 418/9, 419/11, 418/8, 426, 419/10

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200 , pokój nr 401, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Gminy Krobia.

 

                                                                                                         Starosta Gostyński

                                                                                                         (-)Robert Marcinkowski