OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 23 października 2017r.

 

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 4/2017 z dnia 23.10.2017r. znak AB.6740.656.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku  inwentarskiego – obory o obsadzie 55DJP z infrastrukturą zewnętrzną – zbiornik na ścieki o poj. 4m3, zbiornik na gnojowicę o poj. max 700m3, silos paszowy o poj. 5,1T i utwardzenie dojazdów w zakresie budowy silosu na kiszonki na nieruchomości położonej  w m. Bodzewo, gmina Piaski, obręb 0002 Bodzewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 119/2

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r.,  poz. 353), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej nr 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) piętro III,  pokój nr 3 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-         poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-          w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-         w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Bodzewo;

-          w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

                                                                                           z up. Starosty

                                                                                           (-) Włodzimierz Wechman

                                                                                           Naczelnik Wydziału

                                                                                           Architektury i Budownictwa