INFORMACJA O WYNIKU NABORU


Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 15/15 Starosty Gostyńskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. zakończyła w dniu 23 kwietnia 2015 r. proces rekrutacji na stanowisko ds. promocji i projektów.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

- w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 marca 2015 r.
- na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 30 marca 2015 r.
- w prasie lokalnej w dniu 31.03.2015 r.
- na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 30 marca 2015 r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat otrzymał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru i znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat przyjął zaproponowane warunki pracy.
Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

Pani Joanna Jakubiak
miejsce zamieszkania - Gostyń