Zarząd Powiatu Gostyńskiego

ogłasza drugie rokowania

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 226/2 o powierzchni
4,4800 ha, położonej w Chwałkowie, gmina Krobia, stanowiącej własność Powiatu Gostyńskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Y/00024027/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Jest to nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, oznaczona w ewidencji gruntów jako rola klas II (

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1 nieruchomość położona jest na terenie, dla którego ustalono lokalizację zabudowy usługowej związanej z ochroną zdrowia i opieką społeczną.

Księga wieczysta prowadzona dla przedmiotowej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

 

Przyjmuje się, że stawający do rokowań znają i akceptują aktualny stan nieruchomości bez
zastrzeżeń.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

 

Dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniach:
21 grudnia 2011 r. i 1 marca 2012 r. a pierwsze rokowania - w dniu 10 maja 2012 r. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 175 000,00 zł. Kwota osiągnięta w rokowaniach zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Zaliczkę ustala się na kwotę 10 000,00 zł.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256, pokój nr 19 w dniu 12 lipca 2012 r. o godz. 1000.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 9 lipca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 11, w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania - Chwałkowo”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)    datę sporządzenia zgłoszenia,

3)    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Przystępując do rokowań, należy okazać komisji prowadzącej rokowania:

-        w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości,

-        w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej albo z KRS, pełnomocnictwo lub inne aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji podmiotu.

 

Zaliczkę należy wpłacić do dnia 9 lipca 2012 r. na rachunek Starostwa Powiatowego
w Gostyniu: BZ WBK S.A. I Oddział w Gostyniu nr
25 1090 1258 0000 0000 2505 6139.
Za dzień wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, tel. 65 575 25 37, mail: abg@powiat.gostyn.pl