Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2010r.

 

W dniu 20 kwietnia 2010 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XXXIX/328/10 postanowiła udzielić dotację z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim na remont dachu w zespole kościoła parafialnego w wysokości 20.000,00 zł,

 

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Bp w Strzelcach Wielkich na prace renowacyjne i przebudowę dawnego wikariatu na świetlicę terapeutyczną spotkań kulturalnych w wysokości 8.000,00 zł,

 

3) Konwentowi OO. Bonifratrów w Piaskach - Marysin na łączną kwotę 7.000,00 zł
z podziałem na zadania: prace konserwatorskie i restauratorskie nawy kościoła
klasztornego w wysokości 5.000,00 zł oraz na wykonanie i montaż okna
drewnianego w systemie EURO w wysokości 2.000,00 zł,

 

4) Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Pępowie na wykonanie prac restauratorskich w elementach okien oraz wykonanie prac stolarskich w wysokości 15.000,00 zł.