Gostyń, dnia 8.09.2008 r.

 

Nr sprawy:  ABG.GN.3431-1/08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Starosta Gostyński działający w imieniu Skarbu Państwa,
adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 tel. (0-65) 575-25-13; fax.
(0-65) 572-31-46);
Internet: http://
www.powiat.gostyn.pl; NIP: 696-16-03-613; REGON: 411103561;

 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

1) Ryszard Jankowiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki
     Nieruchomościami, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 255a , pokój
     nr 13, tel. 065 575-25-10, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00;

2) Maciej Kaźmierczak –Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji,

    adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 34,

    tel. 065 575-25-28, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00;

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

III.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 

      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie: www.bip.powiat.gostyn.pl od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 33 w godz. 800-1500,
po złożeniu wniosku. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje SIWZ (nieodpłatnie) w terminie 2 dni.

 

IV.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z  

      PODANIEM INFORMACJI O  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Regulacja stanu prawnego 
       nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie
Powiatu Gostyńskiego
       województwo wielkopolskie”.

       Całość przedmiotowego opracowania obejmuje około 9 200 działek.        

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

 CPV 72316000-3 – usługi analizy danych

 CPV 72312000-5 – usługi wprowadzania danych

 CPV 74274300-3 – Usługi badań katastralnych

 

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje:

 

1)  Ustalenie wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia wykazów (część I - nie dot. gmin  Pogorzela i Poniec)
część II, III i IV całość), których wzór określa zał. nr 1 do rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa
i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych
niepozostających  w posiadaniu ich właścicieli (Dz. U. Nr 23 poz. 143).

 

2)  Ustalenie numerów ksiąg wieczystych i zbadanie stanu prawnego wszystkich
     nieruchomości będących przedmiotem opracowania, w tym ustalenie ich własności o ile
     występuje niezgodność w oznaczeniu.

 

3)  W przypadku nieruchomości (rów, droga), dla której w operacie ewidencyjnym wykazano
jako właściciela Skarb Państwa, a po zbadaniu stanu prawnego okaże się, że nieruchomość ta stanowi własność
osoby fizycznej (prawnej), dokonać należy rozliczenia jej powierzchni, dzieląc ją w sposób graficzny i powstałe
w wyniku podziału działki przyporządkować poszczególnym właścicielom. Z przeprowadzonych czynności konieczne
jest sporządzenie odpowiedniego wykazu zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

 

4)  Sporządzenie dokumentów geodezyjnych dla nieruchomości Skarbu Państwa zapisanych
     w księgach wieczystych innych podmiotów oraz w przypadku niezgodności pomiędzy 
     opisem nieruchomości ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków a opisem
     ujawnionym w dziale I księgi  wieczystej.

 

5)  Sporządzenie w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie arkusza kalkulacyjnego pakietu  Open Office
lub Microsoft Office
wykazów dla wszystkich nieruchomości objętych opracowaniem,
według  wzorów stanowiących załączniki do umowy.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r.

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i
załączy do oferty
odpis właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z których wynikać
będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia;

2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na  podstawie analizy dokumentów
oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu
kryterium „spełnia”, „nie spełnia”.
Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta nie spełniająca  warunków  otrzyma ocenę  „nie spełnia”.

 

VIII.   INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena –  100 %

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta – na parterze),
lub przesłać na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2008  r. o godz. 10
00.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 16 września 2008 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 19 (sala posiedzeń).

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 
XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
       WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE
       DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY I  

 INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

XV. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.09.2008 r.

 

 

 

Starosta
/Andrzej Pospieszyński/