Gostyń, dnia 4.09.2008  r.

Nr sprawy: FN.3431-1/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 tel. (0-65) 575-25-13; fax. (0-65) 572-31-46); Internet: http:// www.powiat.gostyn.pl; NIP: 696-16-03-613; REGON: 411103561;

 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

1)    Eleonora Gościniak Skarbnik – Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, pok. nr 31b, tel. 065 572-26-63 wew. 22 lub tel. bezpośredni 065 575-25-22 – w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 (w sprawach merytorycznych);

2)    Maciej Kaźmierczak - Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji – Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, pok. nr 33, tel. 065 575-25-28 – w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 (w sprawach proceduralnych).

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

 

III.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 

      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie: www.bip.powiat.gostyn.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na wniosek wykonawcy, zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni. Opłata za SIWZ wynosi 72,- PLN i pokrywa wyłącznie koszty jej druku. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 31 w godz. 800-1500 po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 255a, pokój nr 12. SIWZ można także otrzymać za „zaliczeniem pocztowym” –  wówczas wykonawca oprócz kosztów jej druku  pokrywa także koszty jej przekazania (wysyłki).

 

IV.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z  

      PODANIEM INFORMACJI O  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi (kod CPV 66.13.00.00-0 - Usługi udzielania kredytu) polegającej na udzieleniu kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 5.393.966 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt   trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań z tytułu kredytów.

1)    kredyt złotowy;

2)    okres kredytowania – 6 (sześć) lat;

3)    oprocentowanie kredytu zmienne;

4)    karencja w spłacie kredytu – 12 (dwanaście) miesięcy;

5)    spłata kapitału – w ratach miesięcznych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 5 do SIWZ pn. „Spłaty rat kapitału”.);

6)    spłata odsetek – na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych;

7)    uruchomienie kredytu -bezgotówkowe, realizowane na zlecenie  płatnicze kredytobiorcy;

8)    zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco z deklaracją wekslową,

9)    prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu.

 

1.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.     Rozpoczęcie – realizacja (udzielenie) kredytu w okresie - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.

2.     Zakończenie – spłata kredytu nastąpi w okresie 70 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.    Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności oraz gdy złoży dokumenty potwierdzające, że:

a)    jest uprawniony do prowadzenia  działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

b)    jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz złoży dokumenty potwierdzające,  że:

a)    nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat,

b)    nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na  podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta nie spełniająca  warunków  otrzyma ocenę  „nie spełnia”.

 

VIII.   INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

 

Zamawiający żąda wniesienia  wadium w wysokości 20.000,- zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena (C) –  100 %

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta – na parterze), lub przesłać na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2008  r. o godz. 1000.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 20.10. 2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 19 (sala posiedzeń).

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY I  

       INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XV. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5.09.2008 r.