Gostyń, dnia 5 sierpnia 2008 r.

 

Nr sprawy: WZI.IN.3431-6/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 tel. (0-65) 575-25-13; fax. (0-65) 572-31-46); Internet: http:// www.powiat.gostyn.pl; NIP: 696-16-03-613; REGON: 411103561;

 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

1)       Maciej Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 34a, tel. 065 575-25-28, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500;

2)       Beata Szymanowska – Podinspektor w Wydziale Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 33, tel. 065 575-25-27, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500.

 

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie: www.bip.powiat.gostyn.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 33 w godz. 800-1500, po złożeniu wniosku. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje SIWZ (nieodpłatnie) w terminie 5-ciu dni.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 10, I część zadania – elewacja frontowa”. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych remontowych elewacji frontowej (zachodniej) budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, w tym: wykonanie renowacji tynków zewnętrznych ok.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany- w części dot. elewacji frontowej (zachodniej) +Aneks do projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

 

2.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.       Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku załączy do oferty stosowne dokumenty (odpis właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz wykaże, że:

a)                  nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat,

b)                  nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

 

2.         Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę „nie spełnia”.

 

3.         W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca winien złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

2)       oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ;

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5)       aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,- zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena – 100 %

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta – na parterze), lub przesłać na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2008 r. o godz. 1000.

2.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 27sierpnia 2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 19 (sala posiedzeń).

 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

XII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

 

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY I INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

 

XV. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 sierpnia 2008 r.

 

 

 

Starosta

 

/Andrzej Pospieszyński/