Gostyń, dnia 20 maja 2008 r.

Nr sprawy:  WZI.AD.3431-1/08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 tel. (0-65) 575-25-13; fax. (0-65) 572-31-46); NIP: 696-16-03-613; REGON: 411103561,

 

reprezentowany przez pełnomocnika: City Broker Sp. z o.o., ul. J. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się  z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są przedstawiciele City Broker Sp. z o.o.:

1)      Sylwia Kępczyńska  - broker ubezpieczeniowy, tel. 061 843 96 60 lub tel. kom. 608 011 399, w dni powszednie w godz. od 900 do 1500,

2)      Marcin Wojtkowiak  - broker ubezpieczeniowy, tel. 061 843 96 61 lub tel. kom. 668 847 003, w dni powszednie w godz. od 900 do 1500.

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

III.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 

      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie: www.bip.powiat.gostyn.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: City Broker Sp. z o.o., ul. J. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań.

SIWZ została opracowana przez brokera ubezpieczeniowego: City Broker Sp. z o.o. , ul. J. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań.

 

 

IV.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z  

      PODANIEM INFORMACJI O  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu i jego jednostek organizacyjnych za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (Część II SIWZ) CPV: 66.30.00.00-3. Ubezpieczenie obejmuje:

1)      ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - kod CPV 66336000-4

2)      ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - kod CPV 66336000-4

3)      ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia - kod CPV 66336000-4

4)      ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - kod CPV 66336000-4

5)      ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66337000-1

6)      ubezpieczenie komunikacyjne - kod CPV 66337000-1, 66334000-0, 66331000-9

Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, określono w części II SIWZ.

 

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest okres trzech lat, tj. od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1)      Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień. Warunek będzie spełniony, jeżeli:

- z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że Wykonawca jest uprawniony do pro­wadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a w przy­padku Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z do­kumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w których ma siedzibę, wynikać będzie, że nie otwarto jego likwidacji,

- Wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będą­cym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finan­sowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Mini­stra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),

- wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie bę­dącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamó­wienia;

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2)      Spełniają wymagania określone w SIWZ.

 

2.      Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez Wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę „nie spełnia”.

3.      Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

1)      wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;

2)      wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z podaniem kosztu ubezpiecze­nia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia, złożone na druku - załącznik nr 2 do SIWZ;

3)      wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, złożone na druku - załącz­nik nr 3 do SIWZ;

4)      oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

5)      oświadczenie o akceptacji szczególnych warunków ubezpieczenia wymaganych przez Zamawia­jącego oraz proponowanych przez Zamawiającego istotnych postanowień umowy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5;

6)      oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

7)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal­ności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji;

8)      wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali ze­zwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.). Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będą­cym członkiem Unii Europejskiej - zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia;

9)      jeżeli oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działal­ności gospodarczej należy załączyć do oferty pełnomocnictwo;

10)  wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument ustana­wiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

11)  ogólne warunki ubezpieczeń wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia;

12)  oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

13)  oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VIII.   INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Cena max. 80 pkt.

2. Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie max 20 pkt.

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres firmy brokerskiej – City Broker Sp. z o.o., ul. J. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań, nie później niż do dnia 10 czerwca 2008 r. do godz. 1000.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2008 r. o godz. 1100 w siedzibie City Broker Sp. z. o.o., ul. J. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań.

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY I  

       INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

XV. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2008 r.

 

XVI. INNE ISTOTNE INFORMACJE

 

W niniejszym postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego działa pełnomocnik –  City Broker Sp. z o.o., ul. J. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań, upoważniony na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

                                                           

 

 

 

Starosta

/Andrzej Pospieszyński/