Gostyń, dnia 20.03.2008 r.

Nr sprawy:  WZI.IN.3431-2/08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 tel. (0-65) 575-25-13; fax. (0-65) 572-31-46); Internet: http:// www.powiat.gostyn.pl; NIP: 696-16-03-613; REGON: 411103561;

 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

1)      Maciej Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 34a, tel. 065 575-25-28, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500;

2)      Wiesława Sokołowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 33, tel. 065 575-25-27, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500;

3)      Beata Szymanowska – Podinspektor w Wydziale Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 33, tel. 065 575-25-27, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500.

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

III.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 

      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie: www.bip.powiat.gostyn.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni Opłata za SIWZ wynosi 770,- PLN i pokrywa koszty jej druku. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 33 w godz. 800-1500 po złożeniu  wniosku i dokonaniu opłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 255a, pokój nr 12. SIWZ można także otrzymać za „zaliczeniem pocztowym” – wówczas wykonawca oprócz kosztów jej druku  pokrywa także koszty jej przekazania (wysyłki).

 

IV.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z  

      PODANIEM INFORMACJI O  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych I części zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym oraz parkingiem na ok. 30 miejsc postojowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 10”.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot: CPV 45.21.22.25-9 – Hale sportowe;              

Dodatkowe przedmioty:

CPV 45.32.00.00-6 – Roboty izolacyjne

CPV 45.26.23.21-7 – Wyrównywanie podłóg

CPV 45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45.26.25.20-2 – Roboty murarskie

CPV 45.32.10.00-3 – Izolacja cieplna           

CPV 45.42.11.10-8 – Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

CPV 45.42.11.34-2 – Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45.26.13.20-3 – Kładzenie rynien

CPV 45.41.00.00-4 – Tynkowanie

CPV 45.43.21.00-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

CPV 45.44.21.00-8 – Roboty malarskie

CPV 45.42.11.60-2 – Instalowanie wyrobów metalowych

CPV 45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

                                  dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45.42.11.11-5 – Instalowanie metalowych framóg

CPV 45.43.10.00-7 – Kładzenie płytek

CPV 45.42.11.25-6 – Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

CPV 45.42.11.46-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych

CPV 45.12.00.00-4 – Próbne wiercenia i wykopy

CPV 45.26.23.00-4 – Betonowanie

CPV 45.26.23.10-7 – Zbrojenie

CPV 45.22.31.00-7 – Montaż konstrukcji metalowych

CPV 45.33.00.00-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45.31.00.00-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: wykonanie budynku hali sportowej o wymiarach areny 24,58 m x 43,86 m wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym, wewnętrzną instalacją wod.-kan., p.poż., c.o., gazową, ciepła technologicznego, wentylacją mechaniczną, elektryczną i teletechniczną, przyłączem wewnętrznym gazowym, przyłączem wewnętrznym elektrycznym (w tym wykonanie usunięcia kolizji linii napowietrznej), przyłączem kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w tym wykonanie przepompowni dla każdego z przyłączy) przyłączem wody oraz wszelkimi robotami wykończeniowymi – zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę i montaż wyposażenia sportowego hali.

 

Podstawowe parametry budynku hali sportowej: długość – 44,58 m, szerokość – 32,70 m, wysokość – 12,10 m, powierzchnia zabudowy – 2040,28 m2, powierzchnia użytkowa – 2119,86 m2, kubatura – 15243,32 m3.

 

Uwaga! Zamówienie nie obejmuje wykonania drogi wewnętrznej, drogi przeciwpożarowej z placem manewrowym, parkingu, oświetlenia zewnętrznego oraz ogrodzenia i zieleni, które stanowią II część zadania i objęte zostaną oddzielnym zamówieniem.

 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

 

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2010 roku.

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.       Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie uznany spełniony gdy z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże, że:

a)     wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa budynki o konstrukcji dachu wykonanej z wiązarów kratowych stalowych o rozpiętości co najmniej 21 mb, opartych na słupach stalowych lub żelbetowych i kubaturze budynku minimum 8500 m3, w tym co najmniej jedną halę sportową pełnowymiarową tj. posiadającą boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40 m;

b)     dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi:

·         uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do architektury obiektu,

·         uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym,

·         uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne i instalowaniem właściwych urządzeń w procesie budowy lub remontu,

·         uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi  związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne;

3)          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże, że:

a)   posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,- zł, słownie: jeden milion złotych,

b)   jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 1.000.000,- zł, słownie: jeden milion złotych;

4)             nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie    

          przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; warunek ten  

          będzie uznany za spełniony gdy wykonawca wykaże, że:

a)     nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat,

b)     nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

c)     nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy), a w przypadku podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy);

 

2.      Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na  podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca  warunków  otrzyma ocenę  „nie spełnia”.

 

VIII.   INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100.000,- zł, słownie: sto tysięcy złotych 00/100.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena –  100 %

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta – na parterze), lub przesłać na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2008  r. o godz. 1000.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 22 kwietnia 2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 19 (sala posiedzeń).

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY I  

       INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

XV. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2008 r.

                                                                                            

 

Starosta

/Andrzej Pospieszyński/

 


UWAGA:
Poniższe pliki zawierają spakowaną i podzieloną na części dokumentację przetargową w formacie pdf i doc. Należy zapisać wszystkie poniższe pliki na dysk lokalnego komputera i nstępnie uruchomić plik o nazwie SIWZ.part01.exe,  który dokona scalenia i rozpakowania dokumentacji.