Gostyń, dnia 18.02.2008 r.

 

Nr sprawy: WZI.IN.3431-1/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 tel. (0-65) 575-25-13; fax. (0-65) 572-31-46); Internet: http:// www.powiat.gostyn.pl; NIP: 696-16-03-613; REGON: 411103561;

 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

1)       Maciej Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 34a, tel. 065 575-25-28, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500;

2)       Wiesława Sokołowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 33, tel. 065 575-25-27, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500;

3)       Beata Szymanowska – Podinspektor w Wydziale Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 33, tel. 065 575-25-27, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500.

 

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie: www.bip.powiat.gostyn.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 33 w godz. 800-1500, po złożeniu wniosku. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje SIWZ (nieodpłatnie) w terminie 5 dni.

 

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wielkopolski”.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.22.12.30-3; CPV 45.31.31.00-5;

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje: wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem i renowacją istniejącej wewnętrznej, drewnianej klatki schodowej, budowę szybu dźwigowego w tym: podstemplowanie zagrożonych stropów ok. 60 mb, wykonanie podłoży pod ławy i ław fundamentowych ok.

 Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

 

2.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i załączy do oferty odpis właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę „nie spełnia”.

 

 

VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,- zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena – 100 %

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta – na parterze), lub przesłać na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2008 r. o godz. 1000.

2.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 12 marca 2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 19 (sala posiedzeń).

 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

XII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

 

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY I INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

 

XV. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2008 r.