Zarząd Powiatu Gostyńskiego

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego położonego na parterze budynku ośrodka zdrowia w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1, stanowiącego własność Powiatu Gostyńskiego o powierz-chni użytkowej

Lokal wykorzystywany jest na prowadzenie działaności związanej z wykonywaniem usług medycznych.

Lokal stanowi obecnie przedmiot umowy najmu, zawartej na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przyjmuje się, że stawający do przetargu znają i akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 85.000,00 zł

Wadium ustala się na kwotę 10.000,00 zł

 

Termin przetargu ustala się na dzień 10 grudnia 2007 r. o godz. 1000

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 19.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Gostyniu: BZ WBK S.A. I Oddział w Gostyniu nr 25 1090 1258 0000 0000 2505 6139 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (Gostyń, ul. Wrocławska 154), najpóźniej do dnia 5 grudnia 2007 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać dowód wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, tel. 65 575 25 37 oraz 65 575 25 52.