Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 35/271/2007

Zarządu Powiatu Gostyńskiego

z dnia 18 października 2007 r.

 

 

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/150/2000 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości, położone w Chumiętkach:

 

 

1. Nieruchomość położona w Chumiętkach nr 21a, zabudowana budynkiem mieszkalnym

2. Oznaczenie nieruchomości:

-          działka 133/3 o powierzchni

-          zapisana w księdze wieczystej KW nr 33128.

3. Do sprzedaży przeznacza się następujące lokale mieszkalne, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego, położone w ww. budynku mieszkalnym:

 

nr lokalu wg dok. technicznej

opis lokalu

wielkość
udziału

w nieruchomości wspólnej

sposób zagospodarowania lokalu

cena
wywoławcza

nr 2

lokal położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, korytarza, łazienki
i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 58,07 m2 oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 6,12  m2
i garażu nr 1 w budynku garażowym o powierz-chni użytkowej 13,90 m2

7809/53938

lokal mieszkalny

57 931,00 zł

nr 3

lokal położony na I piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki
z w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 46,81m2 oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 6,86  m2 i garażu nr 2 w budynku garażowym o powierz-chni użytkowej 15,55 m2

6922/53938

lokal mieszkalny

47 535,00 zł

 

4. Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, o ile osoby uprawnione nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu

 

Pierwszeństwo w nabyciu ww. lokali mieszkalnych przysługuje osobom, które spełniają jeden z następujących warunków:

1)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3)       jest najemcą lokalu mieszkalnego.

 

szczegółowych informacji udziela: Ewa Janusik, Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 1 („pastorówka”), tel. 65 575 25 37