Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 35/271/2007

Zarządu Powiatu Gostyńskiego

z dnia 18 października 2007 r.

 

 

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłasza, że zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Gostyńskiego:

-          Nr XLIV/287/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Łęce Wielkiej,

-          Nr X/73/07 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali użytkowych położonych w Łęce Wielkiej,

-          Nr X/74/07 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łęce Wielkiej,

przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości, położone w Łęce Wielkiej:

 

1. Nieruchomość położona w Łęce Wielkiej nr 80, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym

2. Oznaczenie nieruchomości:

-          działka nr 433/9 o powierzchni

-          działka nr 433/18 o powierzchni 0,019 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr 36810.

3. Do sprzedaży przeznacza się następujące lokale, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego, położone w ww. budynku mieszkalno-użytkowym:

 

nr lokalu wg dok. technicznej

opis lokalu

wielkość
udziału

w nieruchomości wspólnej

sposób zagospodarowania lokalu

cena
wywoławcza

nr 1

lokal położony na I piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, koryta-rza, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 62,10 m2 oraz piwnic o łącznej powierzchni użytkowej 16,70 m2

7880/56920

lokal mieszkalny

44 025,00 zł

nr 2

lokal położony na I piętrze budynku,  składający się z trzech pokoi, kuchni, koryta-rza, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 63,20 m2 oraz piwnic o łącznej powierzchni użytkowej 30,70 m2

9390/56920

lokal mieszkalny

45937,00zł

nr 3

lokal położony na I piętrze budynku,  składający się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 48,50 m2 oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 16,90 m2

6540/56920

lokal mieszkalny

34 449,00 zł

nr 4

lokal położony na I piętrze budynku,  składający się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 49,10 m2 oraz piwnic o łącznej powierzchni użytkowej 20,90 m2

7000/56920

lokal mieszkalny

35 755,00 zł

nr 5

lokal położony na parterze budynku, składający się z trzech pomieszczeń, korytarza, łazienki z w.c. i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 49,70 m2 oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 11,80 m2

6150/56920

lokal użytkowy

45 230,00 zł

nr 6

lokal położony na parterze budynku, składający się z trzech pomieszczeń, poczekalni, korytarza i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 54,00 m2

5400/56920

lokal użytkowy

55 787,00 zł

nr 7

lokal położony na parterze budynku, składający się z trzech pomieszczeń, dwóch poczekalni, korytarza i dwóch w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 72,80 m2, piwnicy o powierzchni użytkowej 8,40 m2 oraz garażu o powierzchni użytkowej 17,10 m2

9830/56920

lokal użytkowy

78 048,00 zł

nr 8

lokal położony na parterze budynku, składający się z jednego pomieszczenia, poczekalni, korytarza i dwóch w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 30,60 m2

3060/56920

lokal użytkowy

27 552,00 zł

nr 9

lokal położony na parterze budynku, składający się z jednego pomieszczenia
o powierzchni użytkowej 16,70 m2

1670/56920

lokal użytkowy

14 943,00 zł

 

4. Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, o ile osoby uprawnione nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu.

 

Pierwszeństwo w nabyciu ww. lokali przysługuje osobom, które spełniają jeden z następujących warunków:

1)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3)       jest:

-          najemcą lokalu mieszkalnego albo

-          najemcą lokalu użytkowego i korzysta z lokalu co najmniej 2 lata, na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony

 

szczegółowych informacji udziela: Ewa Janusik, Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 1 („pastorówka”), tel. 65 575 25 37