Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 35/271/2007

Zarządu Powiatu Gostyńskiego

z dnia 18 października 2007 r.

 

 

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/317/06 z Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 maja 2006 r., zmienioną Uchwałą Nr VIII/61/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości, położone w Piaskach:

 

 

1. Nieruchomość położona w Piaskach przy ulicy Leśnej 3, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym

2. Oznaczenie nieruchomości:

- działki nr 886, 887 i  50138/23 o łącznej powierzchni

- zapisane w księdze wieczystej KW nr 32117

3. Do sprzedaży przeznacza się następujące lokale użytkowe, stanowiące własność Powiatu Gostyńskiego, położone w ww. budynku mieszkalno-użytkowym:

 

nr lokalu użytkowego wg dok. technicznej

opis lokalu

wielkość
udziału

w nieruchomości wspólnej

sposób zagospodarowania lokalu

cena
wywoławcza

nr 1

lokal położony na parterze budynku, składający się z czterech pomieszczeń, pomieszczenia gospodarczego, dwóch w.c.
i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 82,80 m2 oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 23,20 m2

1060/10001

lokal użytkowy

114 661,00 zł

nr 2

lokal położony na parterze budynku,  składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 44,10 m2 oraz dwóch piwnic o łącznej powierzchni użytkowej 19,10 m2

632/1001

lokal użytkowy

62 229,00 zł

nr 3

lokal  położony na parterze budynku, składający się z dwóch pomieszczeń, w.c.
i łazienki o łącznej powierzchni 42,50 m2

425/10001

lokal użytkowy

55 449,00 zł

nr 4

lokal położony na parterze budynku, składający się z dwóch pomieszczeń, pomieszczenia gospodarczego oraz w.c.
o łącznej powierzchni użytkowej 32,70 m2

327/10001

lokal użytkowy

42 793,00 zł

nr 5

lokal położony na parterze budynku, składający się z trzech pomieszczeń i w.c.
o łącznej powierzchni użytkowej 55,00 m2

 

550/10001

lokal użytkowy

71 269,00 zł

nr 6

lokal położony na parterze budynku, składający się z jednego pomieszczenia
o powierzchni użytkowej 42,30 m2

423/10001

lokal użytkowy

54 200,00 zł

nr 7

lokal położony na parterze budynku, składający się z trzech pomieszczeń oraz w.c. o powierzchni użytkowej 36,00 m2

360/10001

lokal użytkowy

46 100,00 zł

nr 8

lokal położony w piwnicy budynku, składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 24,60 m2

246/10001

lokal użytkowy

7 989,00 zł

 

4. Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, o ile osoby uprawnione
nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu

 

Pierwszeństwo w nabyciu ww. lokali użytkowych przysługuje osobom, które spełniają jeden z następujących warunków:

1)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3)       jest najemcą lokalu użytkowego i korzysta z lokalu co najmniej 2 lata, na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

 

szczegółowych informacji udziela: Ewa Janusik, Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 1 („pastorówka”), tel. 65 575 25 37