Załącznik do Uchwały Nr 33/256/07

Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Pudliszkach

 

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego położonego na parterze budynku ośrodka zdrowia w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1, stanowiącego własność Powiatu Gostyńskiego o powierz-chni użytkowej 179,80 m2 wraz z odpowiadającym mu udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 10/143 o powierzchni 0,2303 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 32115, wynoszącym 1943/5442 części. Do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni 14,50 m2.

Lokal stanowi obecnie przedmiot umowy najmu, zawartej na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przyjmuje się, że stawający do przetargu znają i akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 113.500,00 zł

Wadium ustala się na kwotę 11.350,00 zł

 

Termin przetargu ustala się na dzień 5 listopada 2007 r. o godz. 1000

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 19.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Gostyniu: BZ WBK S.A. I Oddział w Gostyniu nr 37 1090 1258 0000 0000 2505 0394 najpóźniej do dnia 31 października 2007 r. Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać dowód wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Jeśli nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada.

 

Koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, tel. 65 575 25 37 oraz 65 575 25 52.