Uchwała Nr IV/22/07

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 1 lutego 2007r.

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r.

 

 

 

Na podstawie   art. 12  pkt 5,  pkt 8 lit. d, pkt. 9, art. 51  ustawy  z   dnia  5  czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zmianami), art. 165, 173,182, 184 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249  poz. 2104 ze zm.),

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się  dochody budżetu powiatu w wysokości                                                    46.787.953 zł

    zgodnie z  załącznikiem Nr 1  do uchwały.

2. Ogólna kwota  dochodów, o której mowa w ust.1. obejmuje:

1)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania

      bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

      zlecone ustawami  realizowane  przez powiat                                                         4.100.809 zł

2)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania bieżące

      realizowane przez powiat na podstawie   porozumień 

      z organami  administracji rządowej                                                                                7.000 zł

3)       dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację

      bieżących zadań własnych powiatu                                                                         4.818.700 zł

4)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

      i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz

      inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                            5.000 zł

5)       dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

      podstawie   porozumień (umów) między jednostkami samorządu

      terytorialnego                                                                                                              406.266 zł

6)       dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego

od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją

      wdrażającą  na zadania bieżące realizowane na podstawie

      porozumień (umów)                                                                                                    491.605 zł

3. Z dochodów, o których mowa  w ust.1.:

    1) dochody bieżące wynoszą                                                                                     46.478.053 zł

    2) dochody majątkowe wynoszą                                                                                     309.900 zł

 

 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie                                                            51.445.153 zł

    zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

2. Z wydatków, o których mowa  w ust.1. przeznacza się  łącznie na:

1)       wydatki  bieżące kwotę                                                                                         44.933.278 zł

       w tym:

a)       z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,

      uposażenia i pochodne  od wynagrodzeń kwotę                                                 29.496.512 zł

b)       na dotacje celowe przekazane gminom na  zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

           terytorialnego kwotę                                                                                                 166.120 zł

           jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

c)       na dotacje celowe przekazane dla  powiatów na  zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

           terytorialnego kwotę                                                                                                 228.513 zł

           jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

d)       na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

      zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę                                            156.700 zł

g)   na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

      zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

      do sektora finansów publicznych kwotę                                                                     90.000 zł

       h)  na obsługę długu kwotę                                                                                           530.000 zł

 i)wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności                                                     560.121 zł               

              jak w załączniku Nr 10 do uchwały      

           - inne środki                                                                                                                   25.691 zł

        j) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  dofinansowanie prac

          remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

          jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                      30.000 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                       6.511.875 zł  

  w tym:

 a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        1.130.000 zł

           jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

     b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny                                              4.555.000 zł

       jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

 c)  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         826.875

 

 

3. Ogólna kwota wydatków  określona  w ust. 1 obejmuje:

1)       wydatki na realizację  zadań bieżących z zakresu  administracji  

      rządowej  wykonywanych przez powiat w kwocie                                                 4.100.809 zł

  2)  wydatki na  zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

       rządowej  realizowane przez powiat                                                                           5.000 zł  

3)  wydatki na realizację zadań  bieżących realizowanych przez powiat 

           na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie                   7.000 zł

     4) wydatki związane z realizacją zadań  na  podstawie   porozumień

         (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                            394.633 zł

 

 

§ 3

 

1.       Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 4.657.200 zł jest kredyt
bankowy.

2.       Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.101.075 zł.

   3.  Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

Ustala  się   plan  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, jak w załączniku  Nr 7 do uchwały.

 

 

§ 5

 

Ustala  się   plan  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym, jak w załączniku  Nr 8 do uchwały.

 

 

§ 6

 

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w  załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

Ustala  się wydatki  na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójności jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

 

 

§ 8

 

Tworzy się w budżecie powiatu następujące  rezerwy:

1)  rezerwę ogólną  w kwocie                                                                                                50.000 zł

2) rezerwę celową  na  zadania oświatowe   w kwocie                                                       431.306 zł

     w tym:  na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli  32.750

3) rezerwę celową na pomoc społeczną                                                                               20.000 zł

4) rezerwę celową na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ 

    poręczoną przez  Zarząd                                                                                                   80.000 zł

 

 

§ 9

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów  i pożyczek na pokrycie  występującego w ciągu  roku budżetowego deficytu budżetowego   do wysokości 1.000.000 zł,

2)  dokonywania zmian w planie wydatków polegających  na  przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem  wydatków majątkowych,

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

    4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na

        wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem

        Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego  

        na lata 2007-2009

    5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 

        (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin

        zapłaty upływa w 2008 roku

2. Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku
      budżetowego w wysokości 600.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.

3. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać
       zobowiązania. 

4. Ustala się dla powiatowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu     

         wydatków:

1)       uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2007 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2007,

2)       uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2007.

5. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na

     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu –  w kwocie 1.000.000 zł;

 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na      

      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.657.200  zł;

3)       zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej 

           zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.101.075 zł.

 

 

§ 10

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.