INFORMACJA O PLANOWANYM WYGASZENIU REJESTRACJI POJAZDÓW

 

Starosta Gostyński informuje, że w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) planuje się wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów:

-       nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego,

-       w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ww. ustawy , tj. przed dniem 22 lipca 2023 roku.

Decyzje o rejestracji pojazdów spełniające powyższe warunki wygasną z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Pojazd, którego rejestracja zostanie wygaszona może podlegać powtórnej rejestracji po 10 czerwca 2024 roku.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 65 575 2533 lub 65 575 2532.

Zastawienie pojazdów do wygaszenia znajduje się w załączniku.