Uchwała Nr 13/84/07

Zarządu Powiatu Gostyńskiego

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Łęce Wielkiej

 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 11 i § 12 Uchwały Nr XVIII/114/2000 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nabycia, zbycia i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 43, poz. 508)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego – przeznaczonego do prowadzenia działalności związanej z wykonywaniem usług medycznych - stanowiącego własność Powiatu Gostyńskiego, położonego na parterze budynku ośrodka zdrowia w Łęce Wielkiej o łącznej powierzchni

 

 

§ 2.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

 

§ 3.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 14,00 zł / m2 brutto miesięcznie. Minimalne postąpienie ustala się na 1 zł.

 

 

§ 4.

Termin przetargu ustala się na dzień 19 marca 2007 r. o godz. 10oo

 

 

§ 5.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 19.

 

 

§ 6.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz w budynku ośrodka zdrowia w Łęce Wielkiej, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:

  1. Janusz Sikora               ........................................
  2. Grzegorz Józefowski     ........................................
  3. Kazimierz Musielak       ........................................
  4. Jerzy Ptak                    ........................................