Uchwała Nr 13/85/07

Zarządu Powiatu Gostyńskiego

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 11 i § 12 Uchwały Nr XVIII/114/2000 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nabycia, zbycia i obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 43, poz. 508)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych - przeznaczonych do prowadzenia działalności związanej z wykonywaniem usług medycznych - stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego, położonych w budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 8:

1)       lokal o powierzchni

2)       lokal oznaczony w dokumentacji technicznej nr 160a o powierzchni 12,00 m2, położony na parterze.

 

§ 2.

Umowy najmu zostaną zawarte na czas nieoznaczony.

 

 

§ 3.

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 24,50 zł / m2 brutto miesięcznie. Minimalne postąpienie ustala się na 1 zł.

 

 

§ 4.

Termin przetargów ustala się na dzień 19 marca 2007 r.:

1)       o godz.1030 - przetarg na wynajem lokalu określonego w § 1 pkt 1,

2)       o godz.1100 – przetarg na wynajem lokalu określonego w § 1 pkt 2.

 

 

§ 5.

Przetargi zostaną przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 19.

 

 

§ 6.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz w budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 8 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:

  1. Janusz Sikora               ........................................
  2. Grzegorz Józefowski     ........................................
  3. Kazimierz Musielak       ........................................
  4. Jerzy Ptak                    ........................................