Od 2020 r. w każdym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzona jest nieodpłatna mediacja.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. 


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających – adwokaci /radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie;

2)    przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji – adwokaci /radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie;

3)    przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej – adwokaci /radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie;

4)    przeprowadzenie mediacji - nieodpłatną mediację prowadzi mediator;

5)    udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem – adwokaci/radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

1)    sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 

      2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.