OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
z dnia 
18grudnia 2018r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy

z dnia 03 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)


Starosta
Gostyński

podaje do publicznej wiadomości


informację o wydanej
w dniu 18 grudnia 2018r. decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 747/2016 z dnia 02.11.2016r., znak AB.6740.969.2018 o zatwierdzeniu aneksu do projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na zmianę pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla bydła mlecznego o obsadzie 87,7 DJP,  zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe,  płyta obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę, silosupaszowego oraz utwardzenie podwórzaw zakresie rozbudowy budynku inwentarskiego o podręczny magazyn słomy oraz budowy dwukomorowego silosu na kiszonkęna działce o nr ewid. 6, położonej w miejscowości Elżbietków,gmina Pogorzela.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 403  (w godzinach: poniedziałek8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00). Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia :

- poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowościElżbietków;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskim w Pogorzeli, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

            z up. Starosty
(-)
Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa