OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia  14 listopada 2018 r.

w sprawie: operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Gostyń – obszar wiejski, Pogorzela - miasto.

 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r., poz. 2101 ze zm.) informuję, że:

§ 1. Projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gostyń – obszar wiejski oraz Pogorzela - miasto stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja ta podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa.

§ 2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego niniejszej informacji, zgłaszać Staroście Gostyńskiemu zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzygnie w drodze decyzji.

§ 3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty – dane ujawnione w operacie opisowo kartograficznym nie są wiążące.

§ 4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

STAROSTA GOSTYŃSKI

(-) Robert Marcinkowski