OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia  31 października 2018r.

 

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji z dnia 31.10.2018r. (znak sprawy AB.6740.865.2018) o zmianie decyzji  nr 130/2016 z dnia 14.03.2016r. (sprawa AB.6740.65.2016) na   rozbudowę budynku obory oraz rozbudowę płyty obornikowej na nieruchomości położonej w Strzelcach Wielkich nr 55, gmina Piaski, obręb 0013 Strzelce Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 556 i 560. W stosunku do projektu podstawowego zmianie ulega zakres projektu zagospodarowania terenu w związku z  budową dodatkowego obiektu - silosu dwukomorowego na kiszonki wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 560.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 401  (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00). Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia :

-        poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Strzelce Wielkie;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

                       

z up. Starosty

(-)Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa