OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia  22 października 2018 r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji nr 698/2018 z dnia 22.10.2018r., znak sprawy AB.6740.714.2018 na budowę obory wolnostanowiskowej, bezodpływowego zbiornika na ścieki technologiczne poj. 20 m3 (wewnętrzny), bezodpływowego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o poj. 5 m3 (wewnętrzny), silosów paszowych o poj. 11t i 20t, kontenerowego agregatu prądotwórczego, konfiskatora kontenerowego, zewnętrznej instalacji sanitarnej i elektroenergetycznej na nieruchomości położonej w m. Wziąchów 13, gmina Pogorzela, na działkach o nr ewid. 220, 221 i 222, obręb ewidencyjny 0012 Wziąchów - Paradów, jedn. ewid. 300406_5  Pogorzela – obszar wiejski.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 403  (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00). Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia :

-        poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Wziąchów;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskim w Pogorzeli, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

                       

z up. Starosty

(-) Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa