OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia  27 sierpnia 2018r.

 

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji nr 558/2018 z dnia 27.08.2018r., znak sprawy AB.6740.497.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwutorowej linii 110 kV Krobia-Gostyń/Pępowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą”  na terenie położonym w m. Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo, Potarzyca i Posadowo, gm. Krobia, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: obręb Kuczyna 156/1, 115/8, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126/1, 124, obręb Grabianowo  44/1, 43, 46, 53/8, 54, 55, 81, 82, 88, 105, 104/5, 104/1, 104/2, 106/2, obręb Chwałkowo 74, 75, 72, 71, 69, 68/5, 68/4, 68/3, 68/6, 67, 66, 64, 63, 32, 35, 36, 50, 51, 91, 103, 104, 147, 146, 151/1, 152, 153, 154, 155, obręb Potarzyca 287, 288, 266, 261, 258, 260, 262, 264, 265, 76, 73/3, 73/2, 73/1, 72, 77, 57/1, 58/1, 59, 60, 53, 46/1, 44/1, 44/2, 280, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 30/1, 36/1, 26/2, 26/3, 27/1, 28/1, 38/6, obręb Posadowo 213, 214/1, 214/2, 215, 209.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z  treścią  decyzji  oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu przy ul.  Poznańskiej 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) p. III, pokój nr 404  (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia :

-       poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-       w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-        w sposób  zwyczajowo  przyjęty  w  miejscu  planowanego  przedsięwzięcia  w miejscowościach: Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo, Potarzyca, Posadowo;

-       w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

z up. Starosty

Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa