OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2018r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej w dniu 18 lipca 2018r. decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 557/2016 z dnia 25.08.2016r. znak AB.6740.616.2016 i zatwierdzeniu projektu budowlanego – aneksu i obejmującego  budowę siedliska w zabudowie zagrodowej składającego się z chlewni do 120 DJP, sześciu silosów paszowych z utwardzeniem terenu na działce nr ewid. gr. 104 położonej w miejscowości Zalesie.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1404 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 (Wydział Architektury i Budownictwa ) pokój nr 403 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-        poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Zalesie;

-        w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

 

 

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

(-)Włodzimierz Wechman