OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji nr 331/2018 z dnia 29.05.2018r., znak AB.6740.310.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę z przebudową obory oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki komunalne na nieruchomości położonej  w m. Michałowo, gmina Piaski, obręb  0007 Michałowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 148 i 149/1.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 403  (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia :

- poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Śmiłowo;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

 

Naczelnik Wydziału Architektury

i Budownictwa

(-) Włodzimierz Wechman